ALGEMENE VOORWAARDEN BREEX SALESMAKERS NV

Artikel 1 – Inhoud, duur, prijs en facturering

1.1 De rechtsverhouding tussen de NV BREEX SALESMAKERS (“NV BREEX SALESMAKERS”), met maatschappelijke zetel te 9160 LOKEREN, Dijkstraat 22, met ondernemingsnummer 0537.365.350, en de Klant, wordt beheerst door de voorwaarden en modaliteiten van de tussen partijen afgesloten huurovereenkomst (de ‘Huurovereenkomst’), met inbegrip van onderhavige Algemene Voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’).

De Overeenkomst, met inbegrip van huidige Algemene Voorwaarden, is van kracht na ondertekening van de Huurovereenkomst door de Klant waarbij de ondertekening mede als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden geldt, en zij vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de potentiële algemene en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

Afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de NV BREEX SALESMAKERS.

1.2 De Overeenkomst wordt gekwalificeerd als all-in huurovereenkomst. De overeengekomen prijs omvat de kosten van de huur van de door de NV BREEX SALESMAKERS ter beschikking gestelde apparaten, de kost voor vervanging van de onderdelen van voornoemde apparaten, de kosten van onderhouds- en reparatiewerken en verbruiksmaterialen, met uitzondering van o.a. papier, nietjes en voorrijkosten.

Het ter beschikking gestelde verbruiksmateriaal wordt vermoed voldoende te zijn om, bij een normaal gebruik, het overeengekomen aantal tellertikken (Tellertikken) te produceren.

Onder Tellertik wordt verstaan een afdruk en/of een scan van het formaat A4. Bij een copyprinter worden zowel de Tellertik, als het masterverbruik als een A4-tellertik geregistreerd. Bij plaatsing van een A3-drum worden zowel de Tellertik als het masterverbruik, als tweemaal A4 geregistreerd. Bij afdrukapparatuur voorzien van een A3-drum wordt de A3-tellertik tevens als tweemaal A4 geregistreerd.

1.3 De Overeenkomst bepaalt uitdrukkelijk de duur waarvoor zij wordt aangegaan. Behoudens andersluidende bepaling wordt zij stilzwijgend verlengd met 24 maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tenminste 2 maanden voor het verstrijken van de contractuele periode.

Indien de apparatuur in de loop van de kalendermaand na ondertekening van de Huurovereenkomst is geleverd, dan zal het factureren aanvangen op de eerste dag volgend op de dag nadat het laatste apparaat is geleverd. Tot het moment van levering van het laatste apparaat zullen enkel de daadwerkelijk gemaakte afdrukken van de te leveren apparatuur aan de Klant in rekening worden gebracht op basis van de afgegeven meerkopieprijzen.

1.4 De Klant bezorgt de NV BREEX SALESMAKERS voor de vijfde dag na het einde van iedere door de Overeenkomst bepaalde afrekentermijn een correct en volledig ingevulde (digitale) tellerstandkaart of een door de NV BREEX SALESMAKERS verstrekte (digitale) verzamellijst. Deze vormen de basis voor de periodieke afrekening van het overeengekomen aantal Tellertikken en additionele Tellertikken.

Indien de Klant de tellerstandkaart of verzamellijst niet binnen de gestelde periode ter kennis brengt van de NV BREEX SALESMAKERS, houdt deze zich het recht voor om de verstreken periode te factureren op basis van de gemiddelde gefactureerde Tellertiken in de voorgaande periodes. Een opgetreden verschil zal dan in de daaropvolgende periode worden gecorrigeerd aan de hand van de ontvangen tellerstand.

De kosten inzake de verwerking van de gegevens als gemeld op de tellerstandkaart of verzamellijst komen voor rekening van de Klant.

Artikel 2 – Levering

2.1 Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken in hoofde van de NV BREEX SALESMAKERS een middelenverbintenis uit.

Het in ontvangst nemen van de goederen door de Klant, impliceert de aanvaarding van de leveringstermijn, ook indien de indicatieve leveringstermijn daarbij werd overschreden. Het overschrijden van de indicatieve leveringstermijn geeft geen recht op enige schadeloosstelling.

2.2. De NV BREEX SALESMAKERS behoudt zich het recht voor om de op haar rustende verbintenissen voortvloeiend uit de Overeenkomst in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.

2.3. De Klant verstrekt de NV BREEX SALESMAKERS voor de geplande levering alle nuttige en noodzakelijke informatie met betrekking tot de levering en verzekert dat de daartoe bestemde lokalen met de nodige installaties en aansluitingen voorzien zijn.

Indien de levering door gebreke hieraan niet op het overeengekomen ogenblik kan plaatsvinden, zullen de kosten die hieraan verbonden zijn ten laste van de Klant komen.

2.4. De Klant zal onmiddellijk de geleverde goederen bij levering ervan nakijken en controleren op hun conformiteit en afwezigheid van gebreken.

Klachten i.v.m. vastgestelde niet-conformiteit of eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen de vierentwintig uren na levering aan de NV BREEX SALESMAKERS schriftelijk te worden gemeld. Verborgen gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld aan de NV BREEX SALESMAKERS uiterlijk binnen de vierentwintig uren na de vaststelling en ontdekking ervan. Bij niet tijdig en schriftelijk geformuleerde opmerkingen m.b.t. niet-conformiteit of vastgestelde gebreken in overeenstemming met het bovenvermelde, hetzij bij gebrek aan een schriftelijk proces-verbaal van oplevering bij de levering houdende vaststelling van gebreken of niet-conformiteit, zullen de geleverde goederen geacht worden volgens de regels van de kunst, conform en zonder gebreken te zijn geleverd en zullen geacht worden aldus door de Klant te zijn aanvaard.

2.5. Van een gebrek of niet-conformiteit is slechts sprake indien de apparatuur als gevolg van een niet aan de Klant toe te rekenen eigenschap niet het genot of gebruik kan verschaffen dat de Klant daarvan bij het aangaan van de Overeenkomst redelijk mocht verwachten.

In geen geval zal de NV BREEX SALESMAKERS tot enige tussenkomst gehouden zijn of op welke wijze dan ook aansprakelijk zijn voor eventuele niet-conformiteit of gebreken door toedoen van de Klant zelf of die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de Klant of het niet-naleven van de contractuele voorwaarden onder de Overeenkomst.

Artikel 3 – Technische service

3.1 De NV BREEX SALESMAKERS, of haar aangestelde, draagt zorg voor het opstellen, afstellen en testen van de apparatuur en verstrekt de Klant informatie over het in gebruik nemen van de apparatuur.

Elk verzoek tot interventie van de NV BREEX SALESMAKERS vanwege de Klant dient haar te worden gericht per post aan de maatschappelijke zetel, dan wel per e-mail naar service@breex.be .

3.2 De NV BREEX SALESMAKERS zal de apparatuur in bedrijfsklare toestand houden en alle daartoe noodzakelijke onderhoud- en reparatiewerkzaamheden verrichten. De NV BREEX SALESMAKERS zal daartoe technisch servicepersoneel ter beschikking stellen en wel tijdens de werktijden van de NV BREEX SALESMAKERS, gemiddeld binnen 8 werkuren na bericht van de Klant dat de apparatuur niet naar behoren functioneert.

3.3 De Klant verleent, te allen tijde, gedurende de normale kantooruren aan één of meer door de NV BREEX SALESMAKERS aangestelde personen toegang tot de plaats waar de apparatuur zich bevindt en zorgt dat de apparatuur op eenvoudige wijze kan worden onderhouden.

3.4 Beschadigingen die bij de Technische service worden vastgesteld en die een verkorting van de levensduur van (delen van) de apparatuur tot gevolg hebben en/of kosten veroorzaken ten gevolge van verkeerd gebruik, zijn ten laste van de Klant.

Reparaties, veranderingen, verplaatsingen, koppelingen aan andere apparatuur of afstellingen verricht door andere dan door de NV BREEX SALESMAKERS aangestelde personen, ontslaat de NV BREEX SALESMAKERS van alle verplichtingen uit de Overeenkomst voortvloeiend.

De Klant is gehouden tot volledige vergoeding van de schade die door het gebruik van andere dan door de NV BREEX SALESMAKERS geleverde of goedgekeurde onderdelen, papier alsmede verbruiksmaterialen, wordt veroorzaakt.

3.6 De door de NV BREEX SALESMAKERS beschikbaar gestelde apparatuur, die, anders dan als gevolg van voor rekening van de Klant komende oorzaken, gebreken blijken te vertonen, zullen door de NV BREEX SALESMAKERS kosteloos worden hersteld of vervangen. De betreffende gebreken dienen binnen een termijn van 24 uur na ontdekking daarvan, door de Klant aan de NV BREEX SALESMAKERS ter kennis te worden gebracht. De NV BREEX SALESMAKERS is door geen enkele andere tussenkomst gehouden dan de betreffende kosteloze herstelling.

3.7 Technische service vanwege de NV BREEX SALESMAKERS zal geen grond kunnen zijn voor huurvermindering, schadevergoeding of ontbinding, ook niet wanneer deze het gevolg is van een gebrek.

Artikel 4 – Wijze van gebruik

4.1 De Klant is verplicht de apparatuur overeenkomstig de, bij de apparatuur behorende, handleidingen te gebruiken. De Klant zal genoemde apparatuur en software uitsluitend gebruiken voor zakelijke doeleinden en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. De Klant respecteert het aan haar door de NV BREEX SALESMAKERS gegunde exclusieve gebruiksrecht over de apparatuur en de daarbij behorende software. Dit gebruikersrecht is niet overdraagbaar. De Klant zal de apparatuur op geen enkele wijze aard- of nagelvast met enig roerend of onroerend goed verbinden.

4.2 Het is de Klant niet toegestaan de apparatuur van de locatie, waar het is geïnstalleerd, te verwijderen, tenzij met schriftelijke voorafgaande toestemming van de NV BREEX SALESMAKERS. Indien de apparatuur, op verzoek van de Klant, door de NV BREEX SALESMAKERS wordt verhuisd of verplaatst, zal de NV BREEX SALESMAKERS dienaangaande kosten aan de Klant in rekening brengen. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de, op dat moment in gebruik zijnde, tabel verhuiskosten (inclusief installatie) per gewichtsgroep.

Artikel 5 – Overmacht

5.1 Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt voor de normale uitvoering van de Overeenkomst of deze in ernstige mate verhindert of bemoeilijkt, zal als een geval van Overmacht worden beschouwd, zo onder meer (doch niet-limitatief): werkstaking, overheidsmaatregelen, (tijdelijke) sluiting van het bedrijf, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van de NV BREEX SALESMAKERS, vertraging of onmogelijkheid in toelevering in hoofde van leveranciers van de NV BREEX SALESMAKERS.

5.2 In geval van Overmacht, is de NV BREEX SALESMAKERS gerechtigd om hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor een duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 6 – Prijs en betaling

6.1 De Klant dient de NV BREEX SALESMAKERS steeds per kerende te informeren over wijzigingen in de adres- en factuurgegevens die bij de ondertekening van de Overeenkomst werden meegedeeld.

6.2 de NV BREEX SALESMAKERS houdt zich het recht voor de prijs tussentijds, maximaal één keer per jaar, te wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van de Overeenkomst. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen en/of wijzigingen in de koersverhouding en/of door de Belgische overheid genomen prijsverhogende maatregelen.

6.3 Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijd, zullen worden geheven op de door de Klant te betalen bedragen, of op de Overeenkomst of op de apparatuur en/of op het gebruik van de apparatuur, onverschillig op wiens naam deze zijn gesteld, zijn voor rekening van de Klant.

6.4 De Klant kan geen beroep doen op opschorting, korting dan wel verrekening plaats laten vinden, met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de Klant jegens de NV BREEX SALESMAKERS.

6.5 In voorkomend geval verleent de Klant in geval dit tussen de NV BREEX SALESMAKERS en de Klant wordt overeengekomen, tot wederopzegging machtiging aan de NV BREEX SALESMAKERS om de bedragen, die van de Klant ter zake van deze Overeenkomst te vorderen zijn, door middel van automatische incasso te doen afschrijven van de bankrekening, die de Klant aanhoudt onder het in deze Overeenkomst vermelde bankrekeningnummer. Indien de Klant geen machtiging bankgiro-bedrijfsincasso verleent, dan behoudt de NV BREEX SALESMAKERS zich het recht voor om 5,00 EUR administratiekosten over het factuurbedrag in rekening te brengen. In beide gevallen behoudt de NV BREEX SALESMAKERS zich het recht voor om in het geval van storneren administratiekosten te innen.

6.6 De NV BREEX SALESMAKERS is gerechtigd om zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door de Klant te verlangen. Deze zekerheid kan geboden worden door op eerste verzoek van de NV BREEX SALESMAKERS een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie ten gunste van de NV BREEX SALESMAKERS af te geven dan wel persoonlijke zekerheden te bieden. In geval van een personenvennootschap zijn medevennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst.

6.7 De Klant zal de NV BREEX SALESMAKERS per kerende door middel van aangetekend schrijven in kennis stellen, zodra de Klant (het voornemen tot) intrekking van een ten behoeve van de Klant gedeponeerde aansprakelijkheidsverklaring, garantie of gestelde zekerheid bekend is geworden. Onverminderd de overige rechten van de NV BREEX SALESMAKERS, is zij in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende zekerheid van de Klant te verlangen. De Klant is verplicht die zekerheid aan te vullen of te vervangen.

Indien een aansprakelijkheidsverklaring, garantie of gestelde zekerheid, zoals hierboven beschreven, van een derde voor de verplichtingen van de Klant is of wordt ingetrokken, is de NV BREEX SALESMAKERS gerechtigd om onmiddellijk en van rechtswege, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de Overeenkomst te ontbinden en onmiddellijk over te gaan tot invordering van de door de Klant nog verschuldigde bedragen met inbegrip van de onder Artikel 9 voorziene vergoeding bij voortijdige beëindiging of ontbinding.

6.8 Indien de Klant om welke reden dan ook, zelfs in het geval van overmacht in hoofde van de Klant, verhinderd is of wordt om de apparatuur te gebruiken, zal zulks noch invloed hebben op het voortduren van de Overeenkomst, noch op het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst.

6.9 Tenzij hoger anders gemeld, zijn alle facturen betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van de NV BREEX SALESMAKERS, en dienen deze, behoudens andersluidend beding, betaald te zijn binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlsinterest van 1 % per maand verschuldigd alsook een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van 65 EUR zulks bij wijze van onherroepelijke schadevergoeding en ongeacht de gerechtskosten. Per aanmaning die wordt uitgestuurd wordt bijkomend een aanmaningskost aangerekend van 15,00 Euro meer de kosten voor de aangetekend zending. Alle klachten en protesten dienen te worden geformuleerd binnen de 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 7 – Overdracht van Overeenkomst

7.1 De NV BREEX SALESMAKERS behoudt zich het recht voor haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart de Klant reeds nu voor alsdan met vorenbedoelde overdracht in te stemmen. De Klant zal hierover per schrijven op de hoogte worden gebracht.

De NV BREEX SALESMAKERS en de derde zijn bevoegd deze overdracht wederom ongedaan te maken, indien zij dit noodzakelijk achten. De Klant stemt hiermee reeds nu voor alsdan in. Alle feitelijke werkzaamheden die verband houden met de Overeenkomst zullen door of namens de NV BREEX SALESMAKERS worden verricht, ook indien de Overeenkomst door BREEX aan een derde wordt overgedragen.

7.2 De Overeenkomst is van de zijde van de Klant slechts met vooraf door de NV BREEX SALESMAKERS verstrekte schriftelijke toestemming overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of te bezwaren.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en schade

8.1 De Klant vrijwaart de NV BREEX SALESMAKERS tegen alle aanspraken van derden, inclusief werknemers, tot een vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door, of in verband staande met, de apparatuur of het gebruik van de apparatuur, dan wel de materialen, voor zover de schade bij derden is ontstaan door gebreken in de apparatuur, dan wel het materiaal, waarvan de NV BREEX SALESMAKERS niet de leverancier is.

De Klant vrijwaart de NV BREEX SALESMAKERS tegen alle aanspraken van derden, hieronder begrepen de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor zijn anderszins verantwoordelijk is, tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de apparatuur of het gebruik van de apparatuur of de staat waarin deze zich bevindt.

8.2 De aansprakelijkheid van de NV BREEX SALESMAKERS voor elke genots-, winstderving en/of indirecte schade is in elk geval uitgesloten en de NV BREEX SALESMAKERS zal onder geen enkel beding hiervoor tot enige schadevergoeding kunnen gehouden worden.

Voor elke directe schade is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen waarvoor zij is verzekerd, met name een maximum van 100.000,00 EUR voor materiële schade en 20.000,00 EUR voor lichamelijke schade. De NV BREEX SALESMAKERS is in elk geval niet aansprakelijk voor schade aan de aan de apparatuur verbonden hardware, software en data. Noch is zij aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van de toegangs-of identificatiecodes.

In geval van niet-conformiteit of defecten aan de apparatuur, waarvoor de NV BREEX SALESMAKERS tot tussenkomst is gehouden, beperkt haar aansprakelijkheid en haar tussenkomst zich uitsluitend tot herstel of in voorkomend geval vervanging van de defecten of niet-conforme apparatuur.

8.3 Behoudens het in artikel 8.2 bepaalde is de NV BREEX SALESMAKERS niet aansprakelijk voor mogelijke schade van de Klant of van derden, die veroorzaakt is of verband houdt met (het gebruik van) de apparatuur, tenzij deze schade een gevolg is van een gebrek aan de apparatuur dat de NV BREEX SALESMAKERS bij de aanvang van de Overeenkomst kende of behoorde te kennen.

Artikel 9 – Recht tot ontbinding en opzegging

9.1 De NV BREEX SALESMAKERS heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich op kosten van de Klant in het bezit van de apparatuur te stellen, ingeval van wanprestatie in hoofde van de Klant, o.a. indien zij enige factuur niet op tijd voldoet, dan wel op de apparatuur beslag wordt gelegd of de apparatuur uit de feitelijke macht van de Klant geraakt dan wel het faillissement of de reorganisatie ten laste van de Klant wordt uitgesproken. Onverminderd het recht van de NV BREEX SALESMAKERS op volledige schadevergoeding, zal de Klant minstens het bedrag verschuldigd blijven, gelijk aan het totaal van alle van nog niet betaalde, vervallen termijnen, alsmede de termijnen die zouden verstrijken, wanneer de Overeenkomst niet zou zijn beëindigd.

9.2 Indien de Klant de Overeenkomst vroegtijdig en voorafgaandelijk aan het verstrijken van de contractueel voorziene duur eenzijdig zou beëindigen of verbreken is de Klant aan de NV BREEX SALESMAKERS van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan hetzij, en naar het vrije beslissingsrecht terzake van de NV BREEX SALESMAKERS, overeenstemmend met de totaliteit van het tot de dag van de beëindiging of verbreking gemiddeld aantal kopieën en afdrukken, vermeerderd met de resterende maanden tot de contractuele einddatum of eindvervaldag, hetzij een forfaitaire vergoeding ten belope van 75% van de nog resterende maandelijkse minimum huurbedragen tot de contractuele einddatum of vervaldag, met een minimum van 6 maand maandelijkse huur.

Artikel 10 – Einde van de Overeenkomst

10.1 De Klant is verplicht de apparatuur bij het einde van de Overeenkomst in goede en complete staat aan de NV BREEX SALESMAKERS ter beschikking te stellen. Behoudens de normale slijtage zal deze staat gelijk zijn aan de staat, omschreven in het proces-verbaal van oplevering dan wel overeenkomstig het in artikel 2.4 bepaalde.

10.2 De kosten voor het retourtransport komen ten laste van de Klant. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de op dat moment bij de NV BREEX SALESMAKERS in gebruik zijnde tabel vervoerskosten per gewichtsgroep. De nog niet verbruikte verbruiksmaterialen blijven eigendom van de NV BREEX SALESMAKERS en dienen bij het einde van de looptijd van de Overeenkomst aan de NV BREEX SALESMAKERS te worden geretourneerd.

10.3 Indien de Klant weigert de apparatuur bij einde van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 10.1 aan de NV BREEX SALESMAKERS ter beschikking te stellen wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding opgelegd van 100,00 EUR per apparaat per dag, dagdeel daaronder begrepen, voor iedere dag dat de apparatuur niet wordt afgegeven met een maximum van 5.000,00 EUR per apparaat.

Artikel 11 – Eigendomsrecht

11.1 Voor de volledige duur van de Overeenkomst blijft de apparatuur, inclusief alle toebehoren, eigendom van de NV BREEX SALESMAKERS.

11.2 Het is de Klant verboden de apparatuur te verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik af te staan, te verpanden, te verkopen, te vervreemden of anderszins te bezwaren of op enige andere wijze aan derden af te staan.

11.3 Het is de Klant niet toegestaan om de op de apparatuur aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te (doen) veranderen of te beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen.

11.4 Eventuele noodzakelijke of gewenste veranderingen aan de apparatuur mogen uitsluitend door de NV BREEX SALESMAKERS worden aangebracht.

11.5 In alle gevallen, zelfs indien daartoe toestemming werd verkregen van de NV BREEX SALESMAKERS, is de Klant verplicht de door hem aangebrachte veranderingen aan de apparatuur bij het einde van de Overeenkomst ongedaan te maken en de apparatuur in de oude staat te herstellen.

11.6 De Klant is verplicht ieder die enig recht op, of ten aanzien van de apparatuur wil uitoefenen, onmiddellijk in kennis te stellen van het feit dat de apparatuur eigendom is van de NV BREEX SALESMAKERS.

De Klant stelt de NV BREEX SALESMAKERS tevens onverwijld bij aangetekend schrijven, onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden, in kennis over deze dreigende uitvoeringsmaatregelen. Schade ten gevolge van het niet nakomen van huidig beding, komt ten laste van de Klant.

11.7 De NV BREEX SALESMAKERS heeft het recht de eigendom van de apparatuur en/of haar rechten en vorderingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of anderszins te vervreemden of te bezwaren, onverminderd de NV BREEX SALESMAKERS’s gehoudenheid tot nakoming van haar verplichten uit de Overeenkomst.

Artikel 12 – Auteursrecht

Het is de Klant bekend dat de ondertekening van de Overeenkomst geen afbreuk doet aan de geldende wettelijke bepalingen inzake het openbaar maken en het verveelvoudigen van werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De Klant is volledig en uitsluitend aansprakelijk en tot schadevergoeding gehouden, met uitsluiting van de NV BREEX SALESMAKERS, voor de niet naleving en schending van de onder huidig Artikel voorziene verbintenissen en schending van auteursrechten.

Artikel 13 – GDPR

De NV BREEX SALESMAKERS respecteert de privacy van de Klant en verwerkt diens persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospectenbeheer zulks in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (met name Verordening nr. (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Deze verwerkingen gebeuren op basis van de toestemming van de Klant en de gemaakte afspraken.

De Klant heeft het recht om geïnformeerd te worden over diens persoonsgegevens die de NV BREEX SALESMAKERS verwerkt alsook om te vragen om de rechtzetting van onjuiste gegevens, om verwijdering van de gegevens en/of de beperking van de verwerking, steeds voor zover de toepasselijke regelgeving dit voorziet. De Klant heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en om de overdracht van de persoonsgegevens te vragen, wederom in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De Klant kan deze rechten uitoefenen door verzending van een schriftelijk verzoek aan de NV BREEX SALESMAKERS, gedagtekend en ondertekend, met een kopie van beide zijden van de identiteitskaart als bijlage. In geval van problemen heeft de Klant het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie of Gegevensberschermingsautoriteit.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Voor elk geschil m.b.t. de Overeenkomst, haar uitvoering, interpretatie en beëindiging, zullen uitsluitend de bevoegde rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel bevoegd zijn. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

(VERSIE 16/07/2020)